Stevns Friluftsscene

Ordinær generalforsamling den 27. februar 2018 kl. 20.30

Sted:   Gymnastikefterskolen Stevns

Tidl. Boestofte-/Ellehøjskoles aula

Boestoftevej 55, 4673 Rødvig Stevns

 

Referant: Lars Fridberg Nielsen.

 

Formanden bød velkommen.

 

Dagsorden

 

 1. Valg af stemmetællere

          Brian Andersen og Menna O. Poulsen valgt.

 1. Valg af dirigent

          Niels-Henrik Olsen valgt.

          Niels-Henrik godkender varsling af generalforsamlingen både i lokalpressen og på hjemmesiden. jf. vedtægterne.
          Genaralforsamlingen er beslutningsdygtig.

 1. Bestyrelsens beretning

          Formanden Sophie Jørgensen aflægger bestyrelsens beretning. En yderst fyldestgørende beretning som vedlægges referatet i
          protokollen.

          Sophie takker det ene af de afgående bestyrelsesmedlemmer Ebert Pedersen for langt og godt samarbejde. Charlotte Johansen
          modtager heller ikke genvalg, men var fraværende i aften.

          Rita Olsen og Anna Hansen udnævnes begge som æresmedlemmer af Stevns friluftsscene som tak for en stor stor indsats
          igennem tiden.

          Anna var ikke til stede og vil få beviset overrakt ved en senere lejlighed.

 1. Foreningens regnskab 2017 til godkendelse

          Regnskabet uddelt af Nenna Larsen. Regnskabet gav ikke anledning til de store spørgsmål og blev enstemmigt godkendt.

          Der blev spurgt ind til foreningens forsikringer. Ebert forklarede de aktuelle forhold. Pt. har vi egen forsikring, og at den ny
          bestyrelse ser på om det kan svare sig med en kollektiv forsikring igennem DATS.

             Fastsættelse af kontingent for 2019:

             Forslag: uændret kontingent

             Aktive over 25 år: 300 kr.

             Aktive under 25 år: 200 kr.

             Støttemedlemmer: 75 kr.

          Vedtaget uden ændringer til kontingenter.

 1. Behandling af indkomne forslag

          Ebert forklarer om baggrunden for vedtægtsændringen. Det er et krav fra pengeinstituttet.

          Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

          Bestyrelsen foreslår ændring af §10:

          Nuværende:

         ”Foreningen tegnes enten af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem og forpligter

          foreningen i alle retsforhold.

          Kassereren kan af bestyrelsen meddeles fuldmagt til at disponere over foreningens konti i pengeinstitutter.”

          Forslag til ny §10:

          ”Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i  forening med kassereren.

          Kassereren er bemyndiget til at disponere over foreningens indestående på konti i pengeinstitutter.”

          Forslaget om vedtægtsændringen §10 blev enstemmigt vedtaget.

 1. Valg af bestyrelse

             På valg er:

             Ebert Pedersen –  modtager ikke genvalg

             Nenna Larsen – modtager genvalg

             Charlotte Johansen – modtager ikke genvalg

             Lars Fridberg Nielsen – modtager genvalg

          Camilla Bruun Nielsen, Bente Schou og Mia Skjold stiller op. De 4 med flest stemmer får plads i bestyrelsen.

          Skriftlig afstemning. Stemmerne blev givet således:

          Nenna : 20

          Lars : 20

          Camilla: 20

          Bente: 12

          Mia: 8

          Indgivet 21 stemmer, den ene blank.

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

             På valg er:

             Miriam Wåhlstrand – modtager genvalg.

          Genvalgt

             Camilla Bruun Nielsen – modtager genvalg. Camilla fik plads i bestyrelsen. Mia valgt som suppleant.

      8. Valg af 1 bilagskontrollant

             På valg er:

             Christian Larsen – modtager genvalg

          Genvalgt

 1. Valg af suppleant for bilagskontrollanter

             På valg er:

             Ib Hansen – modtager genvalg

          Genvalgt

     10. Eventuelt

          Ebert sagde tak for de mange år i friluftsscenens bestyrelse, og vi lovede ham at passe godt på den.

          Der blev foreslået en fest for alle de tidligere medvirkende.

          Stor ros til picnickurvene før forestillingerne.

 

          Niels-Henrik takkede for god ro og orden.

          Og vi afsluttede med et trefoldigt hurra for Stevns Friluftsscene.

 

Lars Fridberg Nielsen.

Sekretær.

Bestyrelsens beretning v. formanden 2018

År 2017 var på alle måder et STORT år i Stevns Friluftsscene. Store ambitioner og visioner, store opsætninger, stort skuespil, stor kunst, store kulisser, stor opbakning, store udfordringer, et stort antal publikummer, store indtægter, og udgifter! Der var i høj grad plads til store armbevægelser og kreativ iderigdom og udfoldelse, hvilket affødte det største antal publikummer til en sommerforestilling siden Skatteøen i 2013 samt det største overskud til en juleforestilling inden for de senere år. Succesen var til at tage og føle på, og det er derfor en glad og tilfreds formand, der med stolthed i dag kan aflægge årets beretning.

 

Året startede med læseprøve og rolleuddeling til sommerforestillingen, og startskuddet havde for alvor lydt. Vi havde valgt klassikeren ”Sommer i Tyrol”, men denne gang i en anden bearbejdning med andre karakterer end da vi spillede forestillingen i år 2000 og med væsentligt mere musik og sang. Med lynfart og stor effektivitet blev musikken indspillet i Lars Juuls studie, og nye sange og nye replikker blev indstuderet. Som noget nyt fik vi hjælp af en garvet danseinstruktør til musicalens forskellige koreografier, og det gik ikke ubemærket hen hos publikum, altså til det positive 😊 Derudover havde vi hyret en udefrakommende instruktør, og flere blev udfordret med en helt anden måde at arbejde med tekster og karakterer på. Helt sikkert sundt for alle og godt at ryste posen en gang imellem.                 
Scenografien lod sig bestemt heller ikke holde tilbage, hvilket resulterede i fremstillingen af et hotel med tilhørende anneks i ”real size”. Et stort projekt med mange arbejdstimer og grublerier, men hold op hvor så det godt ud! Desværre var det langt fra gratis at bygge de store kulisser, ligesom de store krav til musik og sang ikke kunne tilgodeses uden ekstra studietid. Heldigvis gav Stevns Brands Fond tilsagn om støtte, og de store ambitioner holdt. Endnu en gang tak til Stevns Brands Fond.

I slutningen af maj fik vi lov til at give en smagsprøve på sommerforestillingen, da vi for andet år i træk drog til Frederikssund til årets Idræts- og Kulturfestival. Det var en rigtig hyggelig dag, og publikum og arrangørerne udtrykte glæde og tilfredshed med indslaget til deres tyrolerfest. Traditionen tro optrådte vi med samme indslag til Gymnastikefterskolens Grundlovsfest. Som noget nyt var vi i år blevet kontaktet af Store Heddinge Handelsstandsforening, hvilket afstedkom, at vi to uger inden premieren optrådte med flere sange fra forestillingen live på Store Heddinge Torv en lørdag i rushhour. Og som om det ikke var nok, fik vi mulighed for at fortælle om forestillingen live i Stevns Lokal Radio dagen før premieren. En mulighed som vi helt sikkert vil benytte os af igen i år.           
Om det er lige præcis denne PR, der medførte et stort antal publikummer, er svært at sige, men ét er sikkert, der kom mange publikummer. Der var også gjort en hel del for at kræse om dem, især deres smagsløg, med lækre picnickurve fra Harmonien og lækre snacks og andet godt fra den nye snackbod. Derudover havde publikum mulighed for at vinde et gavekort til Harmonien ved at udfylde et spørgeskema, der skulle gøre os klogere på, hvem de var, og hvorfor de havde valgt at drage til lige præcis Stevns Friluftsscene og ”Sommer i Tyrol”. Det var rigtig spændende efterfølgende at læse deres svar og med glæde konstatere, at vi har publikum fra nær og fjern samt både ”gamle”, trofaste publikummer og helt nye publikummer. Og ekstra interessant og lærerigt at læse hvor de havde hørt om os. Mund til mund metoden er nu en gang den bedste, så husk nu at sprede ordet til alle, du kender. Vi vil jo gerne have lige så mange publikummer, hvis ikke flere, til dette års sommerforestilling, ikke sandt?

Så med sommerforestillingen kunne vi atter konkludere, at en stor opsætning med alt hvad dertil hører kræver et stort tidsforbrug, en stor indsats fra alle samt store udgifter med forhåbentligt store indtægter og et stort antal publikummer som belønning. Vi nåede næsten i mål, og underskuddet blev heldigvis mindre end først antaget/frygtet/forudset. Åh, men hvor kunne vi godt tænke os en sommerforestilling med overskud… Hvordan vi når denne målsætning er en evigt pågående opgave for bestyrelsen, og jeg håber virkelig, at år 2018 bliver året, hvor det lykkes. Der arbejdes i hvert fald intenst på dette.

 

Herefter fulgte et travlt efterår, der bl.a. bød på et bankskifte. Efter flerårige kampe med Nordea, stærkt ført an af Ebert, besluttede vi at flytte al bankaktivitet mm. til én bank, nemlig Danske Bank. Det vil utvivlsomt gøre kassererens daglige arbejde lettere, til glæde for alle. Og apropos kasserer takkede Ebert efter mange år på posten af og overlod denne til Nenna, så henover sommeren og efteråret blev der arbejdet ihærdigt for et smidigt kassererskifte. Det lykkedes til ug, og medio oktober tiltrådte Nenna som ny kasserer i Friluftsscenen. Nenna er utvivlsomt yderst kompetent til dette hverv, og Ebert kan træde af med ro i sindet, ligesom vi andre ved, at der fortsat vil være styr på regnskabet mm. Og tro mig, dét giver en rolig nattesøvn!

Apropos nattesøvn så blev denne noget forstyrret hos undertegnede henover sommeren af natlige skriverier, store og skøre ideer og vild tankevirksomhed. I lighed med sidste år ville vi igen skrive vores helt egne julemusical baseret på kendte figurer fra eventyr, romaner og film og med nye sangtekster på kendte melodier. Undertegnede måtte således til tasterne, hyppigt akkompagneret af Brians iderigdom, og i slutningen af august var vi klar til at præsentere det færdige materiale for de medvirkende. Det blev en vild, sjov, skør, latterfremkaldende, humoristisk, udfordrende, lærerig, musikalsk, morderisk rejse med ”Nordpolsekspressen”, en rejse, der sluttede med et flot overskud og en smuk bundlinje. Tre forestillinger alt i alt på Harmonien, hvoraf premieren var oversolgt, 2. forestilling næsten udsolgt og 3. forestilling blev opført for ca. 75 medlemmer af Boestofte Pensionistforening. Som sommerforestillingen en succes, og denne gang ovenikøbet med overskud! Yihaaaaa 😊

Sideløbende med prøverne på juleforestillingen startede prøverne på sommerforestillingen 2018 op. Der blev også tid til en masterclass v. Jens, der dels skulle samle op på arbejdet med ”Sommer i Tyrol”, dels sparke arbejdet med ”Klokkeren fra Notre Dame” i gang. Workshoppen og prøverne forløb smertefrit, og vi kunne glæde os over, at flere nye medlemmer igen havde fundet vej til Stevns Friluftsscene og havde lyst til at være en del af fællesskabet. I er meget velkomne, og vi håber, at også I finder glæden ved teater og dét at skabe en stor musical sammen. Måske i mere end blot et år eller to?

 

I det hele taget har år 2017 været præget af stor opbakning fra såvel medlemmer, publikum, lokalsamfundet, annoncører, pressen, samarbejdspartnere m.fl. Hvor end man har henvendt sig, har tilkendegivelserne været positive. Alle har villet Friluftsscenen det godt, og det er såå fedt at mærke, at det f.eks. er muligt at skaffe medvirkende til de forskellige opgaver, at annoncører har lyst til at støtte os, at pressen vil skrive om os, at publikum vil se os osv. Uden denne opbakning ville Friluftsscenen slet ikke eksistere, så en stor tak til alle, både dem på, bag og ikke mindst foran scenen. I ved godt, hvem I er, så ingen grund til en lang opremsning af navne, virksomheder m.fl.

 

Nu venter endnu en stor opgave med ”Klokkeren fra Notre Dame”. Dette er Friluftsscenens 30. sommerforestilling, hvorfor den bare skal have max gas. Det mærkes i høj grad allerede nu, så det kan kun blive en fantastisk forestilling til sommer. Rigtig god rejse til alle 😊

 

Som I kan se i dagsordenen, er der hele to bestyrelsesmedlemmer, som ikke genopstiller, så de skal selvfølgelig have et par ord med på vejen.

Først Ebert: Ebert, du må om nogen betegnes som scenens ”grand old man”. Du kom med i Stevns Friluftsscene i 1991 og har siden deltaget i samtlige sommerforestillinger bortset fra to samt i et stort antal juleforestillinger. Derudover har du siddet i bestyrelsen á to omgange, sidste omgang i 13-14 år. Hér har du styret kassererposten med sikker, punktlig, rutineret, omhyggelig, stabil, yderst grundig og meget struktureret og pligtopfyldende hånd. Ikke én forkert ordlyd, eller for den sags skyld, et punktum er gået din næse forbi. Der er styr på sagerne, og hvis ikke, så skal der nok blive det! For mig har det været dejligt at kunne trække på din erfaring samt vide, at du altid løste dine opgaver til ug, og til tiden. I en frivillig bestyrelse er man dybt afhængig af hinandens arbejde og indsats, og du har fungeret som en ankermand, der havde styr på tingene, reglerne, lovene mm. og vidste, hvordan man skulle agere. Jeg har altid kunnet regne med dig, også når deadline var uhyggeligt tæt på. Derudover har du altid formået at bevare begge ben på jorden og stoppet os andre, når ideerne blev for flyvske, vilde og/eller for dyre, og sørget for at budgetter ikke sprængtes unødigt. Du har op til flere gange udtrykt ”puh, godt, jeg snart går af” sagt med store øjne, efterfulgt af et halvnervøst grin, når du syntes, vi andre var lidt for højtflyvende. Herudover er du stor tilhænger af ”copy-paste”, og jeg har ofte smilet skævt, når jeg har kunnet se, at ordlyden var fuldstændig magen til den sidste år. Men fuld forståelse herfra, for du har siddet med mange opgaver, og der er altså kun 24 timer i døgnet.    
Med disse ord vil jeg takke dig for din store indsats både på og bag scenen. Lad os give Ebert en stor hånd.

Og nu Charlotte: Charlotte, øv, øv, øv, at vi ikke fik glæde af dig som bestyrelsesmedlem i længere tid. Det er vi rigtig mange, som synes, du ikke kan være bekendt! Fy, skam sig. Men vi forstår dig udmærket, og det nytter ikke noget at sætte helbredet over styr. Selvom det var en kort fornøjelse, var vi meget glade for din indsats, da du både formår at sætte fut i tingene ved at stille de rigtige spørgsmål samt følge påtagede opgaver helt til dørs. Du har en utrolig energi, entusiasme og livsglæde, som smitter af på alle omkring dig, og din latter kan få enhver i godt humør. Samtidig er du ikke bange for at skrue bissen på, og man ved altid, hvor man har dig, og hvad din mening er. Alligevel gør du det på en kærlig og omsorgsfuld måde, så man ved, at du stadig holder af en, selvom du lige har talt med, til tider meget, store bogstaver.             
Ikke kun bestyrelsen har nydt godt af dit fantastiske planlægnings- og koordineringsgen, også mange instruktører har. For det er altid skønt at have en med på holdet, som man kan betro forskellige opgaver og vide, at de bliver løst med bravour. Du er heller ikke bange for at sige, hvis tingene ikke er løst tilfredsstillende og efterfølgende rette op på dette, og kritiske spørgsmål stiller du gerne. Jeg har i hvert fald været super glad for samarbejdet og vore mange snakke og diskussioner om stort og småt, og jeg er brandærgerlig over, at du ikke fortsætter i bestyrelsen. Og jeg er vist ikke alene… Jeg er nu ret sikker på, at jeg fortsat kan nyde godt af dit ukuelige gå på mod og ”selvfølgelig kan vi det-indstilling”, blot ikke i bestyrelsessammenhæng. 
Så lad os give Charlotte en stor hånd, så hun føler, hun slet ikke kan undvære os.

 

I bestyrelsen har vi som bekendt mulighed for at udpege æresmedlemmer af Friluftsscenen, og vi har i år valgt at udpege hele to. Først Anna Hansen for lang og tro tjeneste med et utal af roller og funktioner, bl.a. som formand, instruktør, sanginstruktør, skuespiller mm. Og for at turde gå forrest og ikke mindst stå i spidsen for en lang række produktioner. Dét kræver sin kvinde, så giv en stor hånd til Anna.    
Og dernæst Rita Olsen for lang og tro tjeneste bl.a. som kostumeansvarlig, bestyrelsesmedlem, kulissebygger mm. Vi har været utrolig glade for din store indsats og ikke mindst din store tålmodighed over for skuespillerne, når de f.eks. ikke lige syntes, at kostumet var helt rigtigt, eller der lige skulle repareres et kostume ganske kort tid før premieren. Du har altid udstrålet en dejlig ro og overblik, og man føler sig helt tryg i dit selskab og ved, at det skal du nok klare. Så giv en stor hånd til Rita.

 

Februar 2018. Formand Sophie Jørgensen.

Stevns Friluftsscene

Ordinær generalforsamling den 27. februar 2018 kl. 20:30

Sted: Gymnastikefterskolen Stevns, Tidl. Boestofte-/Ellehøjskoles aula, Boestoftevej 55, 4673 Rødvig Stevns

 

Dagsorden

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Foreningens regnskab 2017 til godkendelse
     Fastsættelse af kontingent for 2019:
     Forslag: uændret kontingent
     Aktive over 25 år: 300 kr.
     Aktive under 25 år: 200 kr.
     Støttemedlemmer: 75 kr.
 5. Behandling af indkomne forslag
     Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde  senest 8 dage før generalforsamlingen.
     Bestyrelsen foreslår ændring af §10:
     Nuværende:
    "Foreningen tegnes enten af formanden eller næstformanden i  forening med et andet bestyrelsesmedlem og forpligter  foreningen i alle
     retsforhold.
     Kassereren kan af bestyrelsen meddeles fuldmagt til at  disponere over foreningens konti i pengeinstitutter.”
     Forslag til ny §10:
     ”Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med kassereren.
     Kassereren er bemyndiget til at disponere over foreningens indestående på konti i pengeinstitutter.”
 6. Valg af bestyrelse
     På valg er:
     Ebert Pedersen –  modtager ikke genvalg
     Nenna Larsen – modtager genvalg
     Charlotte Johansen – modtager ikke genvalg
     Lars Fridberg Nielsen – modtager genvalg
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
     På valg er:
     Miriam Wåhlstrand – modtager genvalg
     Camilla Bruun Nielsen – modtager genvalg
 8. Valg af 1 bilagskontrollant
     På valg er:
     Christian Larsen – modtager genvalg
 9. Valg af suppleant for bilagskontrollanter
     På valg er:
     Ib Hansen – modtager genvalg
 10. Eventuelt

Generalforsamling 2018

Stevns Friluftsscene afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 20:30 på den gamle Boestofteskole, Boestoftevej 55, 4673 Rødvig Stevns.

Indgang i ”den gamle lærerindgang”, det er indkørslen til højre for skolen.

Dagsorden ifølge vedtægter. Se dagsorden her.

Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftligt være formanden Sophie Jørgensen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der afholdes prøver på sommerens forestilling ”Klokkeren fra Notre Dame” samme dag fra kl. 19:00 til 20:30, hvor medlemmer kan få en ”smagsprøve” på stykket.

Vi glæder os til at se jer og opfordrer samtidig ALLE med interesse for Stevns Friluftsscene til at opstille som bestyrelseskandidater.

 

Bestyrelsen

Referat for ordinær generalforsamling i Stevns Friluftsscene 2017 den 28. februar 2017.

 

Formanden bød velkommen.

 

1.      Valg af stemme tællere. Lisbeth Dahl og Menna O. Poulsen blev valgt.

 

2.      Valg af dirigent. Niels Henrik Olsen blev valgt.

Niels Henrik erklærer generalforsamlingen lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

 

3.      Bestyrelsens beretning. Formanden fremlagde en fin beretning, og sluttede af med at sige afgående bestyrelsesmedlem Niklas Schou tak for samarbejdet.

Beretningen er vedlagt som bilag 2 i protokollen.

 

4.      Foreningens regnskab til godkendelse. Ebert i egenskab af kasserer fremlagde grundigt et fyldestgørende regnskab, som blev godkendt af forsamlingen. Status og resultatopgørelse er vedlagt som bilag 3 & 4.

Der blev foreslået at søge annoncesponsorer til dækning af reklamer/annoncering i dagblade m.m.

Fastsættelse af kontingent for 2018. Bestyrelsen foreslog følgende:

Aktive over 25 år: 300 kr.

Aktive under 25 år: 200 kr.

Støttemedlemmer: 75 kr.

Forslaget blev vedtaget.

 

5.      Behandling af indkomne forslag.  Der var ingen.

 

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg:

Niklas Schou modtog ikke genvalg. Camilla Bruun Nielsen og René Andersen ønskede begge at stille op. Camilla fik 11 stemmer og René 19, og derved blev René valgt til bestyrelsen.

De øvrige på valg, Sophie Jørgensen, Bodil Kristensen, Lena Larsen og Lisbeth Dahl modtog alle genvalg.

 

7.      Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Miriam Wåhlstrand modtog genvalg og blev valgt til 1. suppleant.

Camilla Bruun Nielsen blev valgt som 2. suppleant.

 

8.      Valg af 1 bilagskontrollant. Henrik Nielsen modtog genvalg.

 

9.      Valg af suppleant for bilagskontrollanter. Ib Hansen modtog genvalg.

 

10.   Eventuelt.

Jens Damsager, som sidder i DATS opfordrer til at vi benytter os af deres kurser og konsulenthjælp

 

 

Niels Henrik takkede for en god generalforsamling og forsamlingen gav Friluftsscenen et trefoldigt hurra.

 

 

Vedlagt sammen med referatet i protokollen er følgende bilag:

Bilag 1. Dagsorden

Bilag 2. Formandens beretning.

Bilag 3. Status

Bilag 4. resultatopgørelse.

 

Referent

Lars Fridberg Nielsen.