Bestyrelsens beretning Generalforsamling i Stevns Friluftsscene, 16.2.2016, v/ formanden

Formandens beretning

Året der gik:

I foråret 2015 arbejdede vi intenst med at få "Nattergalen" til at blive en oplevelse for alle, aktører som publikum.  I februar måned måtte vi konstatere, at vi stod uden musikband, og nu hastede det med en løsning. Det lykkedes heldigvis også, ved gode musikeres hjælp og støtte til at få produceret en CD-indspilning med al musikken på og klar til brug for solister og kor. Selv om det var sent i øveforløbet og ikke uden en del nervøsitet, nåede vi i hus med musikken til "Nattergalen". Vores instruktør Allan åndede lettet op.

Det gode ved en CD-afspilning må siges at være: - "Sådan en" får ikke influenza eller lignende forfald, dog undtagen ved evt. strømsvigt. Vi fik mange tilkendegivelser fra publikum, at vores lyd havde været noget nær perfekt, at det fungerede godt med CD musik ledsagelsen, og at vore skuespillere ydede en flot præstation.

I sensommeren blev vi inviteret til at give et bidrag til underholdningen ved Ladies Night, den 3. oktober i Stevnshallen,  og det faldt meget naturligt at sammensætte en kvinde-kabaret, hvis indhold var sange med og om de kvindefigurer, som vi i de seneste forestillinger har skildret. Her sad Hans igen ved klaveret, det var sjovt at arbejde med, og det blev en vellykket præsentation af Stevns Friluftsscenes kvinder!

Dårlig var vi færdige med 3. okt., før vi tog fat på "I Julelampens Skær", som Sophie og Co. sideløbende havde samlet tekster og ideer til. Det gamle koncept med oplæsning, sang og fællessang skulle fornyes, og det blev det. "I Julelampens Skær" fik nu karakter af en kabaret med sketch, nye som gamle julesange fyldt med humor. Forestillingen var på forhånd købt af Boestofte Pensionistforening, som en eftermiddagsforestilling, men også her ville vi afprøve et nyt tiltag. I samarbejde med Harmoniens Harry, etablerede vi en åben forestilling om aftenen den 6. december kl. 18.30, hvor billetprisen også indeholdt en middag. Det var en succes og en dejlig oplevelse at kunne spille for fuldt hus 2 gange.

Den 20. okt. afholdt vi audition til "Mød mig på Cassiopeia", det teaterstykke, som vi havde besluttet skulle spilles i sommeren 2016 med 6 forestillinger. Det blev en hyggelig aften med mange muntre teaterlege og indslag. Det gav nogle få nye skuespillere. I november måned havde jeg sat Nikolaj Skaaning og Lars Juul stævne i LJ-lydstudiet, og i løbet af en måned lykkedes det at få en øve-CD klar. Alle fik tildelt deres roller, fik manuskript, øveplan og øve-CD inden jul.

Ved nytårskuren i Frivillighedscenteret var vi repræsenteret, og der blev givet en lille smagsprøve af sange fra "Mød mig på Cassiopeia" med opfordring til sommerforestillingen.

 

Opfølgning af tidligere nye tiltag  og visioner:

Fra årets begyndelse var vi meget opmærksomme på vore visioner om synliggørelse og at gøre brug af de muligheder Stevns Kommune havde lagt op til med en foreningskoordinator. I mødet med Stevns Kommunes folk på kultur- og fritidsområdet har vi igen kunnet hente forståelse og interesse for teaterarbejdet. Derudover har vi også deltaget i flere af Frivillighedscenterets arrangementer.  Det har bl.a. været medvirkende til, at vi har intensiveret de tiltag og visioner, vi allerede havde i støbeskeen.

1. Vi har fået ny hjemmeside, og der er oprettet ny åben facebook side. Det har allerede, i de måneder det har kørt, vist sig at være et rigtigt initiativ, og der vil i fremtiden komme yderligere liv og nye spændende tiltag. Så hatten af for vore hjemmeside- og facebookfolk.

2. PR-udvalget arbejdede ihærdigt videre med det nye tiltag (en skovturspakke) for at gøre vores sommerforestillinger mere attraktive. Men vi måtte i foråret 2015 erkende, at det tager tid at få organiseret og indarbejdet nye tiltag,  få sammensat en velegnet udflugtspakke til virksomheder m.fl., og få meldt det ud til offentligheden.

Det er nu blevet en firma-/familieudflugts pakke, der indeholder en billet og en lækker tapasanretning, m.m.  til en eftermiddags- eller aftenforestilling for kun kr. 250,00. Det "skib" er nu sat i vandet, så det er klar til sommeren 2016 skuespillet "Mød mig på Cassiopeia". Det bliver spændende at se, om det giver et løft, som vi kan bygge videre på.

3. Vi vil også i fremtiden følge op og udvide vores juleunderholdning, og i samarbejde med Harmonien arbejder vi p.t. på at få endnu en julekabaretforestilling på plakaten, således at vi kan tilbyde, at endnu flere får mulighed for at få en fornøjelig aften med spisning og kabaret, eventuel som en åben forestilling eller som et firma-julearrangement.

4. På det organisatoriske område har vi i de sidste par år arbejdet på en omstrukturering, ved en større uddelegering af ansvarsområder. Vi tænker, at der i fremtiden skal være åbnet op for den mulighed, at en siddende bestyrelse skal kunne hente/tilknytte ekstern person ved evt. manglende vigtige kompetencer i bestyrelsen. Derfor vil vi i år, med en vedtægtsændring, også forberede og tage højde for, at dette vil kunne lade sig gøre.

5. Vi har også løbende vendt problematikken omkring hele den administrative side, som jo i disse tider bliver mere og mere omfattende, med bl.a. digitale indberetninger, ansøgninger og  årsregnskab. Vi har tidligere undersøgt muligheder for et administrations- og regnskabsprogram. Her i starten af 2016 kommer Stevns Kommune med en "gave", til alle foreninger i Kommunen, der hedder "Conventus". Det er en pakkeløsning, der opfylder de fleste af de behov en forening kan have af digitale krav, og vi har tilmeldt os som brugere.

6. Vi har stadig brug for at få en ny trappe op til loftet. Og vi har nu fået tilsagn fra Christian Larsen, om at få bygget en ståltrappe med et lille sving i løbet af 2016. Derudover er vi et par stykker, der har aftalt at finde tid til at få spartlet og malet trappeopgang og få lagt klinkegulv inden den nye trappe sættes op. Også pavillonen trænger til en kærlig hånd, og begge renoveringsprojekter må vi forsøge at klare sideløbende med de mange andre opgaver. Er der nogle der har timer tilovers? Hjælp modtages med kyshånd.

 

Visioner for fremtiden:

Det er bestyrelsens ønske at følge op på de "skibe", der er sat i søen, udbygge og udvikle synligheden i vores område af landet.

Det er mit ønske, at vi kan få et samarbejde med turistforeningerne, og også her få en "turist-oplevelses-pakke", der kunne indeholde forskellige former for overnatninger, en tur til klinten, museerne, trampestien, badestranden og afslutte med en friluftsforestilling på Stevns Friluftsscene i den sidste uge af juni måned.

Det er også et stort ønske at få publikumstilslutningen gjort bedre bl.a. ved nytænkning og ved de nye tiltag/skibe, vi har sat i søen. Da vi er optimister, vil vi lægge os i selen for at kunne forbedre det i de kommende år, og vi begynder med 2016. Vi vil i bestyrelsen fortsat arbejde på, at Stevns Friluftsscene, også skal blive mere synlige i folks bevidsthed og gode råd/ideer modtages derfor gerne.

Vi vil fortsat arbejde på at dygtiggøre os. Vi tilbyder derfor vore medlemmer at komme på relevante kurser, man skal blot kontakte bestyrelsen med eventuelle ønsker.

Det er også vigtigt for os, at vi lige så stille får valgt medlemmer ind på de ledige bestyrelses- og suppleantposter og gerne folk, der vil indgå i det givtige og personlighedsudviklende arbejde, der ligger i et frivilligt bestyrelsesarbejde til glæde og gavn for vore medlemmer og for det publikum, der kommer og ser vore forestillinger.

Vi vil også fortsat søge at udvikle et samarbejde med andre af Stevns Kommunens foreninger bl.a. via Frivillighedscenteret, hvor man kan gøre brug af hinandens viden og erfaring. Vi har dog ikke fået den store respons på de "stillingsopslag", vi har sat op.

 

 

Donationer:

Vi må i det daglige tænke og være virkelige kreative for at få driften til at hænge sammen, og derfor er vi på Stevns Friluftsscene også dybt taknemlige for, at der findes lokale donatorer.  I år har vi dog ikke søgt og derfor heller ikke fået tildelt pengegaver.

 

Æresmedlem:

Vi har i bestyrelsen vedtaget, at vi kan tildele et æresmedlemskab til en person, der igennem mange år og med stor loyalitet og ihærdighed har villet give en stor del af sin fritid til Stevns Friluftsscene i et aktivt forløb på over 43 år. Vi har dog den glæde, at vi stadig kan trække på hans velvilje og kunnen bl.a. til vores julearrangementer bag et klaver.

Jeg har den glæde at kunne overrække et æresmedlemsskab til Hans Dalgård.

 

Tak til vore samarbejdspartnere:

Gymnastikefterskolen Stevns for husly og samarbejde i det daglige og omkring div. arrangementer.

Stevns Kommune herunder Frivillighedscenteret for velvilje, når vi henvender os.

DATS for hjælp og vejledning.

 

Tak til alle aktive og støttemedlemmer inkl. ægtefæller og forældre:

Vi vil gerne takke alle i kredsen for deres store energi og entusiasme i arbejdet omkring Stevns Friluftsscene. Mange familiemedlemmer oplever, at de bliver draget med og gerne giver en hånd med, når spilleugen løber af stablen og på "store oprydningsdag". Stor tak!

 

Tak til Bestyrelsen:

Da dette er min sidste formandsberetning, vil jeg personligt takke hele bestyrelsen for tilliden, solid opbakning, godt og givtigt samarbejde i min tid som bestyrelsesmedlem og sidst som formand. Det er en stor glæde at se, hvordan de "unge" vokser med opgaverne.

Men en særlig tak skal lyde til vores afgående bestyrelsesmedlem Rita Olsen. Du har siddet i bestyrelsen siden år 2002, hvor vi igennem årene har nydt godt af dine åbne og retfærdige holdninger til problemstillinger samt de erfaringer, du besidder fra andre organisationer og bestyrelsesposter.

Siden 1992 var  Rita "bare" en af sypigerne, men i 2002 gik hun til opgaven som primus motor for sypigerne og indretning af den nye systue i Boestofte med alt, hvad det indebærer. Rita ved faktisk, hvor de fleste kostumer gemmer sig. Selv om Rita føler stor trang til at skrue ned for blusset, har hun dog lovet at blive ved lidt endnu som en af "sypigene". 

Der skal fra Stevns Friluftsscene lyde stor tak for din indsats og godt samarbejde igennem årene, og som vi heldigvis stadig ser frem til at kunne nyde dog i en mindre målestok.

- Tusind tak for de mange fantastiske år i bestyrelsen.  

 

Bestyrelsen ved Stevns Friluftsscene - Anna Hansen, formand