Referat for ordinær generalforsamling i Stevns Friluftsscene 2017 den 28. februar 2017.

 

Formanden bød velkommen.

 

1.      Valg af stemme tællere. Lisbeth Dahl og Menna O. Poulsen blev valgt.

 

2.      Valg af dirigent. Niels Henrik Olsen blev valgt.

Niels Henrik erklærer generalforsamlingen lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

 

3.      Bestyrelsens beretning. Formanden fremlagde en fin beretning, og sluttede af med at sige afgående bestyrelsesmedlem Niklas Schou tak for samarbejdet.

Beretningen er vedlagt som bilag 2 i protokollen.

 

4.      Foreningens regnskab til godkendelse. Ebert i egenskab af kasserer fremlagde grundigt et fyldestgørende regnskab, som blev godkendt af forsamlingen. Status og resultatopgørelse er vedlagt som bilag 3 & 4.

Der blev foreslået at søge annoncesponsorer til dækning af reklamer/annoncering i dagblade m.m.

Fastsættelse af kontingent for 2018. Bestyrelsen foreslog følgende:

Aktive over 25 år: 300 kr.

Aktive under 25 år: 200 kr.

Støttemedlemmer: 75 kr.

Forslaget blev vedtaget.

 

5.      Behandling af indkomne forslag.  Der var ingen.

 

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg:

Niklas Schou modtog ikke genvalg. Camilla Bruun Nielsen og René Andersen ønskede begge at stille op. Camilla fik 11 stemmer og René 19, og derved blev René valgt til bestyrelsen.

De øvrige på valg, Sophie Jørgensen, Bodil Kristensen, Lena Larsen og Lisbeth Dahl modtog alle genvalg.

 

7.      Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Miriam Wåhlstrand modtog genvalg og blev valgt til 1. suppleant.

Camilla Bruun Nielsen blev valgt som 2. suppleant.

 

8.      Valg af 1 bilagskontrollant. Henrik Nielsen modtog genvalg.

 

9.      Valg af suppleant for bilagskontrollanter. Ib Hansen modtog genvalg.

 

10.   Eventuelt.

Jens Damsager, som sidder i DATS opfordrer til at vi benytter os af deres kurser og konsulenthjælp

 

 

Niels Henrik takkede for en god generalforsamling og forsamlingen gav Friluftsscenen et trefoldigt hurra.

 

 

Vedlagt sammen med referatet i protokollen er følgende bilag:

Bilag 1. Dagsorden

Bilag 2. Formandens beretning.

Bilag 3. Status

Bilag 4. resultatopgørelse.

 

Referent

Lars Fridberg Nielsen.