Stevns Friluftsscene

Ordinær generalforsamling den 27. februar 2018 kl. 20:30

Sted: Gymnastikefterskolen Stevns, Tidl. Boestofte-/Ellehøjskoles aula, Boestoftevej 55, 4673 Rødvig Stevns

 

Dagsorden

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Foreningens regnskab 2017 til godkendelse
     Fastsættelse af kontingent for 2019:
     Forslag: uændret kontingent
     Aktive over 25 år: 300 kr.
     Aktive under 25 år: 200 kr.
     Støttemedlemmer: 75 kr.
 5. Behandling af indkomne forslag
     Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde  senest 8 dage før generalforsamlingen.
     Bestyrelsen foreslår ændring af §10:
     Nuværende:
    "Foreningen tegnes enten af formanden eller næstformanden i  forening med et andet bestyrelsesmedlem og forpligter  foreningen i alle
     retsforhold.
     Kassereren kan af bestyrelsen meddeles fuldmagt til at  disponere over foreningens konti i pengeinstitutter.”
     Forslag til ny §10:
     ”Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med kassereren.
     Kassereren er bemyndiget til at disponere over foreningens indestående på konti i pengeinstitutter.”
 6. Valg af bestyrelse
     På valg er:
     Ebert Pedersen –  modtager ikke genvalg
     Nenna Larsen – modtager genvalg
     Charlotte Johansen – modtager ikke genvalg
     Lars Fridberg Nielsen – modtager genvalg
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
     På valg er:
     Miriam Wåhlstrand – modtager genvalg
     Camilla Bruun Nielsen – modtager genvalg
 8. Valg af 1 bilagskontrollant
     På valg er:
     Christian Larsen – modtager genvalg
 9. Valg af suppleant for bilagskontrollanter
     På valg er:
     Ib Hansen – modtager genvalg
 10. Eventuelt