Stevns Friluftsscene

Ordinær generalforsamling den 27. februar 2018 kl. 20.30

Sted:   Gymnastikefterskolen Stevns

Tidl. Boestofte-/Ellehøjskoles aula

Boestoftevej 55, 4673 Rødvig Stevns

 

Referant: Lars Fridberg Nielsen.

 

Formanden bød velkommen.

 

Dagsorden

 

  1. Valg af stemmetællere

          Brian Andersen og Menna O. Poulsen valgt.

  1. Valg af dirigent

          Niels-Henrik Olsen valgt.

          Niels-Henrik godkender varsling af generalforsamlingen både i lokalpressen og på hjemmesiden. jf. vedtægterne.
          Genaralforsamlingen er beslutningsdygtig.

  1. Bestyrelsens beretning

          Formanden Sophie Jørgensen aflægger bestyrelsens beretning. En yderst fyldestgørende beretning som vedlægges referatet i
          protokollen.

          Sophie takker det ene af de afgående bestyrelsesmedlemmer Ebert Pedersen for langt og godt samarbejde. Charlotte Johansen
          modtager heller ikke genvalg, men var fraværende i aften.

          Rita Olsen og Anna Hansen udnævnes begge som æresmedlemmer af Stevns friluftsscene som tak for en stor stor indsats
          igennem tiden.

          Anna var ikke til stede og vil få beviset overrakt ved en senere lejlighed.

  1. Foreningens regnskab 2017 til godkendelse

          Regnskabet uddelt af Nenna Larsen. Regnskabet gav ikke anledning til de store spørgsmål og blev enstemmigt godkendt.

          Der blev spurgt ind til foreningens forsikringer. Ebert forklarede de aktuelle forhold. Pt. har vi egen forsikring, og at den ny
          bestyrelse ser på om det kan svare sig med en kollektiv forsikring igennem DATS.

             Fastsættelse af kontingent for 2019:

             Forslag: uændret kontingent

             Aktive over 25 år: 300 kr.

             Aktive under 25 år: 200 kr.

             Støttemedlemmer: 75 kr.

          Vedtaget uden ændringer til kontingenter.

  1. Behandling af indkomne forslag

          Ebert forklarer om baggrunden for vedtægtsændringen. Det er et krav fra pengeinstituttet.

          Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

          Bestyrelsen foreslår ændring af §10:

          Nuværende:

         ”Foreningen tegnes enten af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem og forpligter

          foreningen i alle retsforhold.

          Kassereren kan af bestyrelsen meddeles fuldmagt til at disponere over foreningens konti i pengeinstitutter.”

          Forslag til ny §10:

          ”Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i  forening med kassereren.

          Kassereren er bemyndiget til at disponere over foreningens indestående på konti i pengeinstitutter.”

          Forslaget om vedtægtsændringen §10 blev enstemmigt vedtaget.

  1. Valg af bestyrelse

             På valg er:

             Ebert Pedersen –  modtager ikke genvalg

             Nenna Larsen – modtager genvalg

             Charlotte Johansen – modtager ikke genvalg

             Lars Fridberg Nielsen – modtager genvalg

          Camilla Bruun Nielsen, Bente Schou og Mia Skjold stiller op. De 4 med flest stemmer får plads i bestyrelsen.

          Skriftlig afstemning. Stemmerne blev givet således:

          Nenna : 20

          Lars : 20

          Camilla: 20

          Bente: 12

          Mia: 8

          Indgivet 21 stemmer, den ene blank.

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

             På valg er:

             Miriam Wåhlstrand – modtager genvalg.

          Genvalgt

             Camilla Bruun Nielsen – modtager genvalg. Camilla fik plads i bestyrelsen. Mia valgt som suppleant.

      8. Valg af 1 bilagskontrollant

             På valg er:

             Christian Larsen – modtager genvalg

          Genvalgt

  1. Valg af suppleant for bilagskontrollanter

             På valg er:

             Ib Hansen – modtager genvalg

          Genvalgt

     10. Eventuelt

          Ebert sagde tak for de mange år i friluftsscenens bestyrelse, og vi lovede ham at passe godt på den.

          Der blev foreslået en fest for alle de tidligere medvirkende.

          Stor ros til picnickurvene før forestillingerne.

 

          Niels-Henrik takkede for god ro og orden.

          Og vi afsluttede med et trefoldigt hurra for Stevns Friluftsscene.

 

Lars Fridberg Nielsen.

Sekretær.