Stevns Friluftsscene

Ordinær generalforsamling den 26. februar 2019 kl. 20.30

Sted:   Gymnastikefterskolen Stevns

Tidl. Boestofte-/Ellehøjskoles aula

Boestoftevej 55, 4673 Rødvig Stevns

 

Dagsorden

 

 1. Valg af stemmetællere

Bente Schou og Lisbeth Dahl

 

 1. Valg af dirigent

Niels-Henrik Olsen blev valgt. Han erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet.

 

 1. Bestyrelsens beretning

Formanden Sophie Jørgensen aflagde bestyrelsens beretning.

En beretning, der kom ind på årets gang og lidt om klarhed over rolle- og ansvarsfordeling i de større produktioner.

Stor tak til fonde og tilskudsgivere for økonomisk at støtte os, og en stor tak til Gymnastikefterskolen Stevns for husly og godt samarbejde.

 

Der blev givet en stor tak og blomster til de to bestyrelsesmedlemmer Bodil Kristensen og Lena Larsen, som ikke ønskede at genopstille i bestyrelsen.

 

Så blev der med forsinkelse overrakt  et æresmedlemskab med tilhørende blomster til Anna Hansen for hendes lange og store virke i Friluftsscenen. Både som skuespiller, instruktør, bestyrelsesarbejde  og nogle år som formand.

 

Beretningen er ikke til godkendelse, men blev taget til efterretning, og gav ikke anledning til større spørgsmål.

 

Kopi af beretningen vedlægges dette referat.

 

 1. Foreningens regnskab 2018 til godkendelse

Nenna Larsen aflagde som kasserer regnskabet.

Der var en omsætning på 284.798,24 kr. incl. sponsorater og kommunale tilskud. Fra Østsjællands Andelsvaskeris Fond modtog vi 15.000 kr. Lions Stevns gav 15.000 kr. til nye stole, og Vemmetofte Kloster ydede 10.000 kr. til sommerens forestilling.

Der var store udgifter til instruktion og musik. 96.707 kr.

Vi kom ud med et underskud på 2.498 kr. efter underskudsgarantien fra Stevns Kommune på 17.523 kr.

 

Husleje og varme på loftet giver vi 12.000 kr. for. Til gengæld godtgørelse for skolens brug af lydudstyr mm. på 12.000 kr. = 0.

 

Nenna  gjorde opmærksom på, at det er besværligt og tidskrævende at få nogle kontingenter ind.

 

Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at man kan søge tilskud på medlemmer over 65. Bestyrelsen vil se, om det er noget, vi ønsker at gøre brug af.

 

Enkle spørgsmål til omdelte regnskab blev besvaret.

 

Regnskabet er godkendt af bilagskontrollanterne Henrik Nielsen & Christian Bille Larsen.

 

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Kopi vedlagt som bilag i protokollen.

 

   Fastsættelse af kontingent for 2020:

   Bestyrelsen foreslår:

   Aktive over 25 år: 350 kr.

   Aktive under 25 år: 200 kr.

   Støttemedlemmer: 100 kr.

Bestyrelsens forslag om stigning af aktive over 25 år til 350 kr. og støtte medlemmer til 100 kr. Og lade unge under 25 år være uændret blev vedtaget enstemmigt.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

   Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ingen indkomne forslag.

 

 1. Valg af bestyrelse

   På valg er:

 • Bodil Kristensen – modtager ikke genvalg
 • Lena Larsen – modtager ikke genvalg
 • Lisbeth Dahl – modtager genvalg
 • René Andersen – modtager genvalg
 • Sophie Jørgensen– modtager genvalg

 

Følgende blev valgt til bestyrelsen.

 • Brian Andersen (Nyvalgt)
 • Lisbeth Dahl (Genvalgt)
 • Mikkel Boie Juhl Hansen (Nyvalgt)
 • René Andersen (Genvalgt)
 • Sophie Jørgensen (Genvalgt)

 

Bestyrelsen konstituerer sig senere.

 

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

   På valg er:

   Miriam Wåhlstrand – modtager genvalg

   Mia Skjold – modtager genvalg

Begge genvalgt.

 

 • Valg af 1 bilagskontrollant

   På valg er:

   Henrik Nielsen – modtager genvalg

Genvalgt

 

 1. Valg af suppleant for bilagskontrollanter

   På valg er:

   Ib Hansen – modtager genvalg

Genvalgt

 

 1. Eventuelt

Der blev givet ros for flotte forestillinger. Både sommer og vinter. Flot niveau, tak til Scenen for flot og stort arbejde.

 

Der blev spurgt til, hvordan stykker vælges. Som udgangspunkt er det bestyrelsen, der udvælger stykker i samarbejde med instruktør.

Alle er meget velkomne til at komme med forslag. Tidligere har publikum også kunnet give forslag til titler.

 

Niels Henrik takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet med et trefoldigt hurra for Stevns Friluftsscene.

 

Referant:

Lars Fridberg Nielsen.

Sekretær/næstformand