Stevns Friluftsscene

Ordinær generalforsamling den 25. februar 2020 kl. 20.30

Sted:   Gymnastikefterskolen Stevns, Tidl. Boestofte-/Ellehøjskoles aula, Boestoftevej 55, 4673 Rødvig Stevns

 

Referat

    Referent: Lars F. Nielsen

           

Formanden bød velkommen. Fint fremmøde. Og gik straks til punkt 1.

 

 1. Valg af stemmetællere

           Lisbeth og Bente blev valgt.

 

 1. Valg af dirigent

          Niels-Henrik blev valgt.

          Niels-Henrik takkede for valget. Konstaterede generalforsamlingen for korrekt varslet. Og dermed lovlig. Godt fremmøde.

 

 1. Bestyrelsens beretning

           Formanden aflagde bestyrelsens beretning. En fyldestgørende beretning, der både berørte det helt nære i foreningen, samt fokus på det at være

           frivillig, og en del af fællesskabet.

          Bestyrelsens beretning vedlagt i protokollen. (bilag 1)

          Endelig en stor tak til Nenna, som træder ud af bestyrelsen.

          Beretningen gav ikke anledning til spørgsmål.

 

 1. Foreningens regnskab 2019 til godkendelse

           Nenna fremlagde regnskabet. Der er et års overskud på 6.463 kr. Regnskabet er vedlagt i protokollen. (bilag 2)

           Regnskabet blev godkendt.

 

   Fastsættelse af kontingent for 2021:

   Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:

   Aktive over 25 år: 350 kr.

   Aktive under 25 år: 200 kr.

   Støttemedlemmer: 100 kr.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 

 

 1. Behandling af indkomne forslag

           Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde  senest 8 dage før generalforsamlingen.

           Ingen.

 

 1. Valg af bestyrelse

           På valg er:

 • Bente Schou - modtager genvalg
 • Camilla Bruun Nielsen – modtager genvalg
 • Lars Fridberg Nielsen – modtager genvalg
 • Nenna Larsen – modtager ikke genvalg

Der var genvalg til Bente, Camilla og Lars. Jeppe Graversen kom ind som nyvalgt.

Der var ingen andre kandidater.

 

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

           På valg er:

   Miriam Wåhlstrand – modtager ikke genvalg

   Mia Skjold – modtager genvalg

Mia blev genvalgt.

Nyvalgt suppleant blev uden modkandidater Steen Traberg-Borup

 

 • Valg af 1 bilagskontrollant

          På valg er:

   Christian Bille Larsen – modtager ikke genvalg

Nenna valgt enstemmigt.

 

 1. Valg af suppleant for bilagskontrollanter

           På valg er:

   Ib Hansen – modtager genvalg

Genvalg til Ib.

 

 1. Eventuelt

Jeppe efterlyste bedre lys ved indgangen til skolen. Det er allerede taget op med pedellerne på efterskolen.

Marie Louise takker for god information igennem emails.

Niels-Henrik takkede for god ro og orden, og der blev udråbt et trefoldigt hurra for Stevns Friluftsscene.