Stevns Friluftsscene


Ordinær generalforsamling den 13. juni 2021 kl. 17.00

Sted: Gymnastikefterskolen Stevns
                 Tidl. Boestofte-/Ellehøjskoles aula
                 Boestoftevej 55, 4673 Rødvig Stevns

Dagsorden

1. Valg af stemmetæller
      Lisbeth og Jeppe

2. Valg af dirigent
      Niels-Henrik. Niels Henrik takker for valget, og erklærer generalforsamlingen for lovlig.
      Lars er referant.

3. Bestyrelsens beretning
      Sophie aflagde bestyrelsens beretning.
      Ikke overraskende spiller covid 19 en stor rolle i den. Der er velvilje til os fra såvel
      kommune, og lokale fonde. Vi er ikke plaget af stor medlemsflugt som nogle andre
      foreninger.
      Tilfredshed med juleforestillingen på Harmonien.
      Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Mikkel og René, og suppleant Mia for deres
      indsats.

      Ros for beretningen fra flere tilhørere.
      Beretningen taget til efterretning.

4. Foreningens regnskab 2020 til godkendelse
      Regnskabet 2020 fremlagt. Godkendt af bilagskontrollørerne.
      Der er et overskud på ca. 20.000 kr.
      Underskudsgarantien for 2020 udbetales i løbet af få dage.
      Der spørges til konto 6210. Skyldige omkostninger. Dette var betalingen til
      Harmonien, der ikke var indkrævet, ved regnskabets afslutning.
      Der blev spurgt til hvor tilbagebetalinger af kontrakt honorar fra jul 2020 blev
      konteret. Svar er under sponsorater.

      Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.

      Fastsættelse af kontingent for 2022:
      Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:
      Aktive over 25 år: 350 kr.
      Aktive under 25 år: 200 kr.
      Støttemedlemmer: 100 kr.
      Vedtaget enstemmigt

5. Behandling af indkomne forslag
      Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde
      senest 8 dage før generalforsamlingen.
      Bestyrelsen foreslår ændring af flere paragraffer. Se bilag 1.
      Steen fremlægger bestyrelsens forslag.

§ 1. Bestyrelsens forslag ok.

§ 4. Bestyrelsens forslag ok.

§ 5. pkt. 1 og 2. Bestyrelsens forslag ok.

§ 5. Forslaget om ændring af tekst ved vedtægtsændringer og opløsning af foreningen
          frafaldes.
§ 8. Debat om § 8. Bestyrelsen holder en timeout, Efter drøftelse frafalder bestyrelsen
          ændringsforslaget.

§ 13. Bestyrelses forslag er ok med kommunen og godkendes af GF.

6. Valg af bestyrelse
         valg er:
           Lisbeth Dahl - Modtager genvalg
             Genvalgt
           Brian Andersen – Modtager genvalg
             Genvalgt
           Mikkel Boie Hansen – Ønsker ikke genvalg
           Rene Andersen – Ønsker ikke genvalg
           Sophie Jørgensen Andersen – Modtager genvalg
             Genvalgt

             Nyvalgt til bestyrelsen er:
             Steen Traberg-Borup og Marie Louise Karlshøj Christiansen

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
      På valg er:
      Mia Skjold – ønsker ikke genvalg
      Steen Traberg-Borup – Modtager genvalg

      Nyvalgte suppleanter er:
      Claus Larsen og Ellen Traberg-Borup

8. Valg af 1 bilagskontrollant
      valg er:
      Henrik Nielsen – Modtager ikke genvalg.

      Nyvalgt er:
      Hans Dalgaard

9. Valg af suppleant for bilagskontrollanter
      På valg er:
      Ib Hansen – modtager ikke genvalg

      Nyvalgt er:
      Menna O. Poulsen

10. Eventuelt
        Mia og René takker af for denne gang.

        Niels-Henrik takker for god ro og orden, og afslutter generalforsamlingen med et
        trefoldigt hurra.