Stevns Friluftsscene

Ordinær generalforsamling tirsdag den 1. marts 2022 kl. 20.30

Sted:        Gymnastikefterskolen Stevns

                     Tidl. Boestofte-/Ellehøjskoles aula

                     Boestoftevej 55, 4673 Rødvig Stevns

 

Dagsorden

 1. Valg af stemmetællere

                           Bente & Menna blev valgt

 

 1. Valg af dirigent

Niels-Henrik valgt til dirigent. Niels-Henrik erklærede generalforsamlingen korrekt varslet og dermed lovlig.

 

 1. Bestyrelsens beretning

                Sophie fremlagde som formand bestyrelsens beretning.

                      Beretningen vedlagt dette referat som bilag nr. 1.

Beretningen indeholdt emner som corona, frivillighed og mangel på samme. DATS Teaterfestival, Et godt samarbejde med Gymnastikefterskolen Stevns. Særligt under Spotlight, der mødte vi stor velvilje.

Ebert Pedersen blev udnævnt til æresmedlem.

Efterfølgende en snak om konkurrence, foreninger indbyrdes, om gl. gym. sal som mulighed for fremtidige forestillinger.

Beretningen taget til efterretning.

 

 1. Foreningens regnskab 2021 til godkendelse

Camilla fremlagde regnskabet. Mange udfordringer. Det er en tung post at overtage. Der er modtaget tilskud fra Vemmetofte Kloster, Østsjællands Vaskerifond, samt Stevns Brandkasse.

Regnskabet uddelt og vedlagt referatet som bilag 2.

Regnskabet blev godkendt.

                   Fastsættelse af kontingent for 2023:

                   Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:

                   Aktive over 25 år: 350 kr.

                   Aktive under 25 år: 200 kr.

                   Støttemedlemmer: 100 kr.

                Uændret kontingent vedtaget

 

 1. Behandling af indkomne forslag

                   Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

   Bestyrelsen foreslår ændring af § 8:

   Nuværende:

   ”Bestyrelsen består af 9 medlemmer og vælges for en 2-årig periode.

   Bestyrelsen afgår med 5 medlemmer i ulige år og med 4 medlemmer i lige år. Genvalg kan finde sted.

 

   Suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

   Bilagskontrollanter vælges for 2 år ad gangen, og kan ikke afgå samtidig. Suppleant for bilagskontrollant vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.”

   Forslag til ny § 8:

   ”Bestyrelsen består af 7 medlemmer og vælges for en 2-årig periode.

   Bestyrelsen afgår med 4 medlemmer i ulige år og med 3 medemmer i lige år. Genvalg kan finde sted.

 

   Suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

   Bilagskontrollanter vælges for 2 år ad gangen, og kan ikke afgå samtidig. Suppleant for bilagskontrollant vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.”

 

Bestyrelsen foreslår reducering af bestyrelsesmedlemmer, da det er svært/ ikke muligt at finde kandidater.

Afstemning foretaget ved håndsoprækning.

16 stemte for forslaget.

1 stemte i mod.

Forslaget blev vedtaget.

 

Kommentarer. Ad hoc-udvalg med deltagere udefra kan nedsættes efter behov.

En af bestyrelsens opgaver er at være bedre til at få udefrakommende hjælp.

 

 1. Valg af bestyrelse

                   På valg er:

 • Bente Schou - modtager genvalg Genvalgt
 • Camilla Bruun Nielsen - modtager genvalg Genvalgt
 • Lars Fridberg Nielsen - modtager ikke genvalg
 • Ellen Traberg-Borup - modtager ikke genvalg

 

Til GF 2023 skal en af de 5 opstillede kandidater kun vælges for et år, således at man kommer ned på 4 det ene år, og 3 på valg det andet.

 

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

                   På valg er:

 • Claus Larsen - modtager genvalg Genvalgt
 • Ellen Traberg-Borup (Ellen var ikke til stede, men blev valgt efter mundtligt tilsagn vedr. opstilling)

 

 1. Valg af 1 bilagskontrollant

                   På valg er:

 • Nenna Larsen - modtager genvalg Genvalgt

 

 1. Valg af suppleant for bilagskontrollanter

                   På valg er:

 • Menna O. Poulsen - modtager genvalg Genvalgt

 

 1. Eventuelt

                Generalforsamlingen blev afsluttet med et trefoldigt hurra!

 

Referent: Lars Fridberg Nielsen.